วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แนวทางในการขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

      ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ. 2548  และมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก  สถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ เป็นไปด้วยความเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารดังกล่าว มาให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติ ดังนี้

 1.  การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พานักเรียนและนักศึกษาไปนอก สถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สถานศึกษาควรยื่นเรื่องขออนุญาตไปนอกสถานศึกษา ก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยมีเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต ดังนี้

1)    หนังสือนำส่งของโรงเรียน

2)             โครงการเข้าค่าย รายชื่อครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี

3)             แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และตารางกิจกรรมประจำวัน

4)             แบบขออนุญาตผู้ปกครอง ( 1 ฉบับ)

5)             แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป

2.  สถานศึกษาควรยื่นเรื่องขออนุญาตไปนอกสถานศึกษา (ทัศนศึกษา ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด) ก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยมีเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต ดังนี้

1)    หนังสือนำส่งของโรงเรียน

2)             โครงการ รายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียน ( 1 ชุด)

3)             แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และตารางกิจกรรมประจำวัน

4)             แบบขออนุญาตผู้ปกครอง ( 1 ฉบับ)

5)             แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป

               

 

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ มีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (กรองกาญจน์)

โทร.  0-5345-20521 ต่อ 35  โทรสาร.  0 -5345-2476


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ