วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1)  วิชาการสื่อความคิดเป็นภาษาไทย

            (1)  ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประโยชน์ของภาษาไทยในการสื่อสาร สมมุติว่าถ้าหากไม่มีภาษาไทยใช้ ท่านจะสื่อสารได้อย่างไรบ้าง?

(2)  ยกตัวอย่างการใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ต่อไปนี้

                        ก.  ผู้พูดไม่รู้ว่าภาษาสื่อความหมายได้หลายนัย ทำให้เกิดสถานการณ์ที่น่าขบขัน

                        ข.  ผู้อ่าน อ่านจดหมาย แต่เว้นวรรคตอนผิด ทำให้เข้าใจไปคนละเรื่อง

                        ค.  นักการเมืองใช้ถ้อยคำผิด  ทำให้ประชาชนโกรธแค้น

 

2)  วิชาภาษาอังกฤษ

            PART I: GRAMMAR

            A) Direction: Choose the best alternative with correct grammar to complete each space.

            1.  If you want to improve you English, is it worth……………….a year in the United States of America.

                        1.  spending                             2.  to spend

                        3.  spend                                 4.  spent

            2.  If times were harder, what expenses……………..to cut?

                        1.  do you try                2.  would you try

                        3.  will you try               4.  did you try

 

          PART II: SITUATIONAL DIALOQUES

            A) Direction: Choose the best answer to complete the dialogues.

            1.  Someone calls your office and asks to speak to your boss. You say,

                 "……………………………………………………………………"

                        1.  Who are you?

                        2.  What do you want?

                        3.  Could I have your name, please?

                        4.  Would you please call me again?

 

 

            2.  The students are very noisy. The teachers says, "………………………."

                        1.  Keep quiet                          2.  speak up

                        3.  Come down                                    4.  Stay calm

           

          PART III: VOCABULARY

            Direction: Choose the best alternative that keeps the meaning of word or phrase.

            1.  One of my friends has written and published his own……………………………

                        1.  biology                                2.  biography

                        3.  autobiography                     4.  geology

            2.  The man are coming today to…………………………the furniture in our hall.

                        1.  renovate                             2.  refresh

                        3.  renew                                 4.  retake

 

         

3)  ตัวอย่างข้อสอบวิชาการใช้เหตุผล

          อ่านข้อความข้างล่างนี้แล้วตอบคำถาม

            (1)  การสอบแข่งขันทางการศึกษาทุกวันนี้นับวันทวีความดุเดือด ดังนั้น จึงมีอาจารย์ที่รวมตัวกันเปิดสอนกวดวิชา และมีอาจารย์บางคนสอนตามลำพัง แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะลดจำนวนวิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขัน แต่ทว่า ในความเป็นจริงแรงกดดันทางจิตใจของบรรดานักศึกษาก็ยังมิได้ลดน้อยเบาลง

            ในแต่ละปีผมได้รับหน้าที่เป็นผู้คุมการสอบไล่อยู่เสมอ เมื่อเห็นบรรดานักศึกษาที่สอบแข่งขันกันอยู่นั้นมีลักษณะตึงเครียดกระทั่งหน้าซีดทำท่าจะเป็นลม ก็จะพยายามปลอบใจพวกเขาว่า "ไม่ต้องตึงเครียดมากนักผ่อนคลายลงสักหน่อย ให้ถือเสียว่าเป็นการทดสอบความเหมาะสมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยก็แล้วกัน"

                        ก.  ความเครียดหมายถึงอะไร?  เกิดขึ้นได้อย่างไร? ผู้คุมการสอบมีเหตุผลอะไรจึงต้องการให้ผู้เข้าสอบคลายความเคียดลง?

                   ข.  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่มีความเครียดเลย? ทำไม?

 

            (2)  มีเด็กคนหนึ่งเก็บดักแด้บนกอหญ้า เขาเอามันกลับบ้านจะดูว่าดักแด้นั้นจะหลายเป็นผีเสื้อออกมาโบยบินได้อย่างไร

            หลายวันผ่านไป บนดักแด้ก็เกิดเป็นรอยแตกขึ้นเล็กๆ ตัวผีเสื้อในดักแด้ดิ้นรนอย่างสุดฤทธิ์ แต่ก็ออกมาไม่ได้ คล้ายกับจะมีอะไรพันธนาการอยู่

            เด็กคนนั้นสุดจะอดกลั้นต่อไป ใจคิดว่า "เราจะต้องช่วยมันสักหน่อย" ดังนั้น เขาจึงใช้กรรไกรตัดดักแด้ออกเป็น 2 ซีก ช่วยให้ผีเสื้อหลุดออกมาจากดักแด้ที่ห่อหุ้มมันอยู่ แต่ตัวผีเสื้อกลับบวมเป่ง ปีกก็เหี่ยวแห้ง มันบินไม่ขึ้น

            เด็กนั้นเข้าใจว่า อีกไม่กี่ชั่วโมง ปีกของผีเสื้อก็จะกางออกอย่างเต็มที่ แต่ความหวังของเขาสูญเปล่า ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ผีเสื้อตัวนั้นเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะต้องลากเอาร่างที่บวมเป่งและปีกที่เหี่ยวแห้ง คลานอยู่กับพื้นไปตลอดชีวิตของมัน ไม่มีทางที่จะกางปีกบินไปไหนได้

            เหตุผลในโลกธรรมชาตินั้นพิสดารยิ่งนัก การเติบโตของแต่ละชีวิตล้วนแต่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์และเคร่งครัด แตงสุกก็หล่นลงมาบนพื้น ผีเสื้อจะต้องดิ้นรนอยู่ในดักแด้ด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว จนกระทั่งปีกของมันแข็งแรงแล้วจึงจะแหวกดักแด้ออกมาได้ เจตนาดีของเด็กที่ใช้กรรไกรไปตัดดักแด้กลับทำร้ายชีวิตของมันไปทั้งชีวิต

                        ก.  ผู้เขียนต้องการจะสื่อความคิดอะไรแก่ผู้อ่าน?

ข. ความคิดดังกล่าวมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด?สมควรจะไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือไม่? ทำไม?

 

_______________________


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ