วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

ชุดที่ ๑

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ประวัติศาสตร์                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำชี้แจง          ข้อสอบมีทั้งหมด ๗๐ ข้อ (๗๐ คะแนน)             

                   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

.     ปัจจุบันการนับศักราชแบบสากลซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดได้แก่แบบใด

       ก.   คริสต์ศักราช                                  ข.   ฮิจเราะห์ศักราช

         ค.   พุทธศักราช                                   ง.   มหาศักราช      

.    ถ้านักเรียนพบหลักฐานที่บันทึกไว้ว่า นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ แสดงว่าเหตุการณ์        นั้นตรงกับ พ.ศ.ใด

       ก.   พ.ศ. ๑๘๙๓                                          ข.   พ.ศ. ๒๓๑๐                    

         ค.   พ.ศ. ๒๔๓๐                                  ง.   พ.ศ. ๒๕๐๐        

.     ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

         ก.   แบ่งตามการตั้งเมืองหลวง                        

         ข.   แบ่งตามการเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญ

         ค.   แบ่งตามวิวัฒนาการของมนุษยชาติ          

         ง.   แบ่งตามชื่อจักรวรรดิสำคัญที่เคยเจริญรุ่งเรือง

.    พ.ศ. ๑๑๘๐ มีความสำคัญอย่างไรต่อการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย

         ก.   เป็นจุดเริ่มต้นของสมัยประวัติศาสตร์ไทย

       ข.   เป็นปีที่ประกาศใช้การนับเวลาแบบพุทธศักราช 

         ค.   มีการประดิษฐ์ปฏิทินใช้ในประเทศเป็นครั้งแรก

       ง.   สิ้นสุดการนับศักราชตามแบบของประเทศอินเดีย             

.    การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มีผลดีต่อการศึกษาเรื่องราวในอดีตอย่างไร

         ก.   ช่วยให้เห็นพัฒนาการความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์

       ข.   ทำให้รู้จักรูปแบบการนับศักราชที่แตกต่างไปจากเดิม

       ค.   ช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น     

       ง.   ไม่ทำให้เกิดความสับสนขณะศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

.    ประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่จะตรงกับสมัยใดในประวัติศาสตร์ไทย

         ก.   เชียงแสน                                               ข.   ลพบุรี

       ค.   สุโขทัย                                                  ง.   อยุธยา

.    ข้อใดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดยุคจักรวรรดินิยมในประวัติศาสตร์สากล

         ก.   การเมือง                                                ข.   ปัญหาทางศาสนา

         ค.   สิทธิมนุษยชน                                        ง.   เสรีภาพของพลเมือง

.    การปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีผลสืบเนื่องต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ อย่างไร

         ก.   เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ

         ข.   ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

         ค.   เปิดโอกาสให้มีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศได้

         ง.   ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือผลผลิตของสมัยปรับปรุงประเทศ

.    ตุ๊กตาเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการวิจัยของเธอ ถือว่าการกระทำของตุ๊กตาอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

         ก.   การตั้งหัวข้อที่จะศึกษา

         ข.   การรวบรวมหลักฐาน

       ค.  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน

       ง.   การเลือกสรรและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล   

๑๐.   หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากลชิ้นใดที่กล่าวถึงเหตุการณ์อันเป็นที่มาของการวิ่ง มาราธอนในปัจจุบัน

         ก.   โรเมโอกับจูเลียต                                     ข.   สงครามม้าไม้

         ค.   สงครามเปอร์เซีย                                     ง.   คำประกาศเอกราช

๑๑.   ทุกข้อกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของทวีปยุโรปได้ถูกต้องยกเว้นข้อใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       ก.   ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ                               ข.   ตั้งอยู่เหนือทวีปอเมริกา

         ค.   ขนาบข้างด้วยมหาสมุทร                     ง.   ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของโลก

๑๒.   เขตที่ราบยุโรปเหนือเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของทวีปเพราะอะไร

         ก.   ที่ราบมีขนาดใหญ่                                   ข.   พื้นที่อุดมสมบูรณ์

       ค.   ประชากรหนาแน่น                           ง.   เพาะปลูกได้ดี

๑๓.   บริเวณยุโรปตะวันออก สภาพอากาศจะมีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด               

         ก.   อากาศอบอุ่นในฤดูร้อน                      ข.   ฝนตกชุกในฤดูใบไม้ผลิ

       ค.   อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว                  ง.   มีหิมะตกในฤดูฝน

๑๔.   อิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมทำให้ทวีปยุโรปตั้งแต่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ          จนถึงตอนใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีภูมิอากาศอย่างไร

       ก.   ภูมิอากาศอบอุ่น                                     ข.   ภูมิอากาศร้อนชื้น

       ค.   ภูมิอากาศหนาวจัด                           ง.   ภูมิอากาศเย็นสบาย

๑๕.   แหล่งกำเนิดของอารยธรรมกรีก - โรมันตั้งอยู่ในประเทศใดในปัจจุบัน

         ก.   กรีซ - โปแลนด์                                       ข.   กรีซ - อิตาลี

       ค.   เยอรมนี - โปแลนด์                                  ง.   เยอรมนี - อิตาลี

๑๖.   ข้อใดไม่ใช่มรดกทางวัฒนธรรมของกรีก

         ก.   มหากาพย์อีเลียดและโอดีสซี                    ข.   มหากาพย์ภารตยุทธ

       ค.   ต้นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิก                      ง.   การปกครองระบอบประชาธิปไตย

๑๗.  ยุคแห่งศรัทธา (The Age of Faith) เป็นช่วงที่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีอิทธิพลต่อชาวตะวันตกในด้านใด

         ก.   ความเชื่อและศรัทธา                         ข.   จริยธรรมและคุณธรรม

         ค.   การดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรม              ง.   การปกครองโดยสถาบันกษัตริย์

 

 

๑๘.   องค์กรกิลด์ (Guild) มีลักษณะการดำเนินงานอย่างไร

         ก.   รวมกลุ่มเพื่อต่อรองทางการค้า

         ข.   สนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

         ค.   สร้างอำนาจการตัดสินใจในการลงทุน

         ง.   พัฒนาฝีมือ จัดสวัสดิการให้ช่างและคนงาน

๑๙.  สินค้าที่ยุโรปต้องการจากโลกตะวันออกได้แก่อะไร

         ก.   เครื่องเทศสำหรับถนอมอาหาร

       ข.   ข้าวสำหรับบริโภคในชีวิตประจำวัน

       ค.   อาวุธประเภทปืนใหญ่สำหรับป้องกันประเทศ

         ง.   สมุนไพรสำหรับสกัดเป็นยาใช้รักษาโรค

๒๐.   ข้อใดคือนักเดินเรือผู้ประสบความสำเร็จในการเดินทางรอบโลก

         ก.   คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

         ข.   เฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลน

       ค.   เซบาสเตียน เดลคาโน                            

         ง.   เฟอร์ดินานด์ แมกเจลแลนและเซบาสเตียน เดลคาโน

๒๑.   การปฏิรูปศาสนาส่งผลต่อคริสต์ศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ อย่างไร

         ก.   เกิดคณะบาทหลวงที่เรียกว่า มิชชันนารี

       ข.   คริสต์ศาสนาลดบทบาทลงกว่าเก่า

       ค.   เป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างศาสนา

       ง.   คริสต์ศาสนาแยกออกเป็น ๒ นิกาย

๒๒.   การรวมกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกหรืออียู ยึดนโยบายใดเป็นหลักในการดำเนินงาน

       ก.   สร้างความมั่นคงทางการเมือง

         ข.   คุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน

         ค.   ตั้งกำแพงภาษีกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก

         ง.   ให้ประเทศสมาชิกใช้เงินสกุลเดียวกันในการทำธุรกรรม

 

๒๓.   เทือกเขาสำคัญทางภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือคือข้อใด

         ก.   เทือกเขาร็อกกี                                ข.   เทือกเขาแคสเคด

         ค.   เทือกเขาอะแลสกา                                  ง.   เทือกเขาแอปปาเลเชียน

๒๔.  บริเวณใดในทวีปอเมริกาเหนือที่มีฝนตกในฤดูหนาว

         ก.   ชายฝั่งของเมืองไมอามี                      ข.   ชายฝั่งของมณฑลควิเบก

       ค.   บริเวณเกาะนิวฟันด์แลนด์                        ง.   ชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย

๒๕.  ประชากรใน กลุ่มแองโกล - อเมริกา ได้รับวัฒนธรรมจากคนกลุ่มใดเป็นสำคัญ

         ก.   อังกฤษ - อินเดียน                            ข.   อังกฤษ - ฝรั่งเศส

       ค.   ฝรั่งเศส - อินเดียน                                  ง.   ฝรั่งเศส - สเปน

๒๖.   หลังจากค้นพบทวีปอเมริกาเหนือแล้ว ชาติตะวันตกที่เข้าไปมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ        และสังคมมากที่สุดคือกลุ่มใด

         ก.  อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน                             ข.   สเปน โปรตุเกส อังกฤษ

ค.   โปรตุเกส อิตาลี ฮอลันดา                         ง.   อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา

๒๗.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติของชาวอเมริกันมากที่สุด

       ก.  ชาวอาณานิคมทำสงครามกับชาวอินเดียน

       ข.   ชาวอาณานิคมทำสงครามประกาศเอกราชจากอังกฤษ

         ค.  เป็นการปฏิวัติการเมืองการปกครองของชาวอเมริกัน

         ง.   เป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจของชาวอเมริกัน

๒๘.  หลังจากประกาศอิสรภาพจากอังกฤษในวันที่ ๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๗๖ แล้ว

       ชาวอเมริกันได้จัดรูปแบบการปกครองแบบใด 

         ก.   การปกครองแบบมลรัฐรวม

         ข.   การปกครองแบบมลรัฐเดี่ยว

       ค.   การปกครองแบบสาธารณรัฐ

       ง.   การปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ

 

 

๒๙.  สงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือ - ฝ่ายใต้ของสหรัฐอเมริกามีสาเหตุมาจากอะไร

         ก.   ปัญหาทาสและการใช้แรงงานทาส

         ข.   ปัญหาการเมืองด้านสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

         ค.   ปัญหาเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

         ง.   ปัญหาทางสังคมของชาวอเมริกันผิวดำด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

๓๐.   สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นผู้นำของค่ายโลกเสรี  ประชาธิปไตยภายหลังจากเหตุการณ์ในข้อใด

       ก.  การปฏิวัติอุตสาหกรรม                             ข.   สงครามโลกครั้งที่ ๑

       ค.   สงครามโลกครั้งที่ ๒                                ง.   สงครามเย็น

๓๑.   เทือกเขาใดของทวีปอเมริกาใต้ที่ยาวจากเหนือจดใต้และขนานกับมหาสมุทรแปซิฟิก

         ก.   แอนดีส                                                 ข.   เซียร์รามาเดร

         ค.   แอปปาเลเชียน                               ง.   ดราเกนสเบอร์ก

๓๒.   แหลมฮอร์น (Cope Horn)” มีความเกี่ยวข้องกับข้อใด

         ก.   มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย

         ข.   มหาสมุทรอินเดีย - มหาสมุทรแอตแลนติก

         ค.   มหาสมุทรแอตแลนติก - มหาสมุทรแปซิฟิก

         ง.   มหาสมุทรแอตแลนติก - มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

๓๓.   แม่น้ำสายใดที่มีต้นกำเนิดจากเขตหิมะละลายในประเทศเปรู              

         ก.   แม่น้ำไนล์                                              ข.   แม่น้ำเอลเบ

         ค.   แม่น้ำโวลกา                                           ง.   แม่น้ำแอมะซอน

๓๔.   อาณาจักรอินคา (Inca) ครอบคลุมประเทศใดในปัจจุบัน                                             

         ก.   ชิลี เปรู เม็กซิโก                                       ข.   เอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย

       ค.   เปรู เม็กซิโก อาร์เจนตินา                          ง.   เอกวาดอร์ เม็กซิโก อาร์เจนตินา

 

 

๓๕.   ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของชนกลุ่มใด                                   

       ก.  มายา                                                    ข.   แอซเตค

       ค.   อินคา                                         ง.   อินเดียน

๓๖.   ทุกข้อเป็นจุดมุ่งหมายของชาวยุโรปในการเดินทางมายังทวีปอเมริกาใต้ยกเว้นข้อใด

         ก.   แสวงหาทรัพย์สมบัติ                               ข.   ผนวกเป็นอาณานิคม

       ค.  หาที่ปลูกเครื่องเทศ                                 ง.   ระบายผู้คนจากเมืองแม่

๓๗.  ใครคือผู้นำในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยอเมริกาใต้ให้เป็นอิสระ

       ก.  นายพลออกุสโต ปิโนเชต์                          ข.  ซิมอน โบลิวาร์

       ค.  ซัลวาดอร์ อัลเยนเด                          ง.   โกฮุนตา เอกวาดอร์ลีส

๓๘.   เหตุใดทวีปแอฟริกาจึงถูกขนานนามว่า กาฬทวีป

         ก.   มีช่วงกลางคืนยาวนาน                            ข.   มีพื้นดินสีดำคล้ำ

       ค.   ผู้คนส่วนใหญ่มีผิวสีดำ                      ง.   เป็นทวีปที่ลึกลับ ผู้คนรู้จักน้อย

๓๙.  ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่รองจากทวีปใด

         ก.   ทวีปเอเชีย                                              ข.   ทวีปอเมริกาเหนือ

         ค.   ทวีปอเมริกาใต้                                ง.   ทวีปแอนตาร์กติกา

๔๐.   ปัจจัยในข้อใดที่มีผลต่อความล้าหลังของแอฟริกาน้อยที่สุด

         ก.   มีความไม่มั่นคงทางการเมือง                ข.   ประชากรมีมากมายหลายเชื้อชาติ

       ค.   ภูมิประเทศเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม    ง.   ขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาประเทศ

๔๑.   ถ้านักเรียนต้องการไปศึกษาเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของทวีปแอฟริกาควรไป       ที่ใด

         ก.   เทือกเขาแอตลาส                            ข.   ป่าดิบคองโก

         ค.   ลุ่มแม่น้ำไนล์                                          ง.   ทะเลทรายสะฮารา

๔๒.  จุดมุ่งหมายใดที่ทำให้ชาวยุโรปทำการสำรวจทวีปแอฟริกา

         ก.   หาเส้นทางใหม่สู่อินเดีย                           ข.   ค้นหาดินแดนแห่งใหม่

       ค.  แสวงหาขุมทรัพย์โบราณ                     ง.   ต้องการพิสูจน์ว่าโลกกลม

๔๓.   หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในดินแดนแอฟริกา

         ก.   สงครามระหว่างชนเผ่า                            ข.   การเรียกร้องเอกราช

         ค.  การตั้งอาณานิคมใหม่                             ง.   การต่อต้านจากชาวยุโรป

๔๔.  ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของทวีปออสเตรเลียได้ถูกต้องที่สุด

         ก.   ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือและซีกโลกตะวันออก

         ข.   ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้และซีกโลกตะวันออก

       ค.   ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้และซีกโลกตะวันตก

         ง.   ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือและซีกโลกตะวันตก

๔๕.  บริเวณใดที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในทวีปออสเตรเลีย

         ก.   ที่ราบนัลลาบอร์                                     

       ข.   ที่ราบรอบทะเลสาบแอร์

       ค.   ที่ราบรอบอ่าวคาร์เปนตาเลีย                    

       ง.   ที่ราบลุ่มแม่น้ำเบอร์เรย์ - ดาร์ลิง

๔๖.  เพราะเหตุใดจึงเลือกวันที่ ๒๖ มกราคมเป็นวันชาติของทวีปออสเตรเลีย

         ก.   อังกฤษสำรวจเกาะตาฮิติและทะเลใต้

         ข.   กัปตันเจมส์ คุก สำรวจทวีปออสเตรเลีย

         ค.   กัปตันอาเธอร์ ฟิลลิป ตั้งนิคมนักโทษในออสเตรเลีย

       ง.   อังกฤษศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และสำรวจทวีปออสเตรเลีย

๔๗.  กาลเวลาแห่งความฝัน (Dreamtime Stories) เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองเดิมของทวีป       ออสเตรเลียในข้อใด   

         ก.   การใช้ชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติ                  

       ข.   การใช้ชีวิตแบบพเนจรล่าสัตว์

       ค.   การใช้อาวุธที่เรียกว่าบูมเมอแรง                

       ง.   การสร้างโลก เรื่องราวของบรรพบุรุษ

 

 

๔๘.  มีนักวิชาการกล่าวว่าการเลือกตั้งในออสเตรเลียก้าวหน้ากว่าอังกฤษเพราะสาเหตุใด

         ก.   ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้ง                

       ข.   มีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ

       ค.   พลเมืองชายทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้ง    

       ง.   พลเมืองชายหญิงทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้ง

๔๙.  ผู้สำรวจทวีปอเมริกาคนแรกคือใคร

         ก.   บาร์โธโลมิว ไดแอซ                                 ข.   วาสโก ดา กามา

         ค.   อเมริโก เวสปุชชี                                      ง.   คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

๕๐.   สเปนมีนโยบายอย่างไรในการสำรวจดินแดนแห่งใหม่

         ก.   เผยแผ่ศาสนา                                ข.   ตั้งอาณานิคมอย่างจริงจัง

       ค.   มุ่งผลประโยชน์ทางการค้า                   ง.   สำรวจดินแดนใหม่เพิ่มขึ้น

๕๑.   ข้อใดคือชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑

         ก.   การละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุโรป

         ข.   เยอรมนียิงปืนใหญ่ใส่เขตปลอดทหารของฝรั่งเศส

       ค.   การลอบปลงประชนม์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย - ฮังการี

       ง.   ฝรั่งเศสนำเรือรบปิดน่านน้ำของประเทศอิตาลีและตุรกี

๕๒.  ในช่วงสงครามเย็น โลกมีการแบ่งเป็นฝ่ายใดบ้าง

         ก.   ทุนนิยม - เสรีนิยม                                   ข.   พาณิชย์นิยม - วัตถุนิยม

       ค.   ประชาธิปไตย - คอมมิวนิสต์                ง.   ประเทศพัฒนา - ประเทศด้อยพัฒนา

๕๓.   สงครามเย็นยุติลงอย่างเป็นทางการหลังเหตุการณ์ใด

       ก.   การทำลายกำแพงเบอร์ลิน                        ข.   สหภาพโซเวียตล่มสลาย

         ค.   การยุติสงครามเกาหลี                              ง.   การสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม

๕๔.  บุคคลในข้อใดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของโลก          

       ก.   หมอบรัดเลย์                                          ข.   ลีโอนาร์โด ดา วินชี

         ค.   โยฮันน์ กูเตนเบิร์ก                                   ง.   มีฮาอิล กอร์บาชอฟ

๕๕.  เทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใด

         ก.   สุโขทัย                                                  ข.   อยุธยา

         ค.   ธนบุรี                                          ง.   รัตนโกสินทร์

๕๖.  ยุคสมัยใดถือว่าเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์การสร้างและพัฒนาชาติไทย

         ก.   สมัยสุโขทัย                                            ข.   สมัยอยุธยา

         ค.   สมัยธนบุรี                                              ง.   สมัยรัตนโกสินทร์

๕๗.  ชุมนุมที่ตั้งตนเป็นอิสระหลังเสียกรุงครั้งที่ ๒ ที่มีขนาดเล็กแต่เข้มแข็งที่สุดคือชุมนุมใด

         ก.   ชุมนุมเจ้านคร                                         ข.   ชุมนุมเจ้าพระฝาง

       ค.   ชุมนุมเจ้าพิมาย                              ง.   ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก

๕๘.  สมัยธนบุรีมีลักษณะการจัดการปกครองหัวเมืองประเทศราชอย่างไร

         ก.   ให้รวมอยู่กับหัวเมืองชั้นนอกทั้งหมด

         ข.   ให้ขึ้นตรงต่อสมุหพระกลาโหมและสมุหนายก

         ค.   ให้ปกครองตนเองและส่งเครื่องบรรณาการมายังกรุงธนบุรี

         ง.   ให้เชื้อพระวงศ์จากราชธานีไปปกครองหัวเมืองประเทศราชเหล่านั้น

๕๙.  การซื้อข้าวสารพระราชทานและส่งเสริมให้ปลูกข้าวบริเวณนอกพระนคร แสดงให้เห็นการแก้ปัญหาใดในสมัยธนบุรี

         ก.   ปัญหาเศรษฐกิจ                                     ข.   ปัญหาการเมือง

         ค.   ปัญหาการต่างประเทศ                            ง.   ปัญหาความมั่นคง

๖๐.   ข้อใดคือจุดประสงค์ของการสักเลกในสมัยธนบุรี

         ก.   ป้องกันการหลบหนี                                

         ข.   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

       ค.   เกณฑ์กำลังไพร่ได้ถูกต้องเมื่อเกิดสงคราม 

         ง.   ขึ้นสังกัดมูลนายได้ถูกต้องเหมาะสม

 

 

๖๑.   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานีเพราะกรุงธนบุรีมีข้อเสียด้านใดในสมัยของพระองค์

         ก.   น้ำท่วมได้ง่าย                                         ข.   การคมนาคมไม่สะดวก

       ค.   ติดต่อกับต่างชาติไม่สะดวก                      ง.   คับแคบไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้

๖๒.  เหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง

         ก.   มีแนวคิดของชาวตะวันตกเข้าสู่สังคมไทย

       ข.   มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพอิสระ

         ค.   มีการยกเลิกประเพณีและระบบชนชั้นของสังคม

         .   มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย

๖๓.   สภาพเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รายจ่ายของแผ่นดินขึ้นอยู่กับรายได้ในข้อใด

         ก.   การค้าขายกับชาติตะวันตก                 

       ข.   การค้าแบบผูกขาดโดยพระคลังสินค้า

         ค.   การค้าในระบบการทำสนธิสัญญากับต่างชาติ

       ง.   การค้าแบบไมตรีกับจีนและอินเดีย

๖๔.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

         ก.   อิทธิพลด้านความคิดแบบประชาธิปไตย

         ข.   อิทธิพลด้านการศึกษาจากโลกตะวันตก

         ค.   อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชีย

       ง.   อิทธิพลจากปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗

๖๕.  นโยบายเปิดให้อุตสาหกรรมมีการแข่งขันเสรีและให้ราคาน้ำมันลอยตัว เกี่ยวข้องกับ      ข้อใด

         ก.   จอมพลถนอม กิตติขจร                            ข.   นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

         ค.   พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ                  ง.   นายอานันท์ ปันยารชุน

 

๖๖.  กฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายที่ชำระขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยใด

         ก.   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

       ข.   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

         ค.   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว       

         ง.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๖๗.  วิทยาการทางการแพทย์แบบใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการถ่ายทอดมาจากชาว
ต่างประเทศกลุ่มใด

         ก.   พ่อค้า                                         ข.   นักกฎหมาย

         ค.   นักสำรวจ                                               ง.   หมอสอนศาสนา

๖๘.  หมอบรัดเลย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อวงการภาษาของไทย

         ก.   เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรก

       ข.   เป็นผู้นำระบบการพิมพ์สมัยใหม่เข้ามาใช้

       ค.   เป็นผู้ถวายคำแนะนำทางด้านภาษาแก่รัชกาลที่ ๔

         ง.   เป็นผู้นำระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษเข้ามาเผยแพร่

๖๙.  พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีรัชกาลใดที่ได้รับพระราชสมัญญานาม มหาราช

         ก.   รัชกาลที่ ๒                                    ข.   รัชกาลที่ ๔        

         ค.   รัชกาลที่ ๗                                    ง.   รัชกาลที่ ๙        

๗๐.  พระยากัลยา ณ ไมตรี มีบทบาทต่อประเทศไทยด้านใด

         ก.   ด้านเศรษฐกิจ                                ข.   ด้านการเมือง

         ค.   ด้านการต่างประเทศ                                ง.   ด้านกฎหมาย

---
 

 

 

 

 


ชุดที่ ๑

เฉลยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ประวัติศาสตร์                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คำชี้แจง          ข้อสอบมีทั้งหมด ๗๐ ข้อ (๗๐ คะแนน)             

                   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

.     .                  .    ค.                  .     ข.                        .    ก.                     .    ก.

.    .                  .    ก.                  .    ง.                        .    ข.                     ๑๐.   ค.

๑๑.   .                  ๑๒.   ข.                  ๑๓.   ค.                        ๑๔.   ก.                     ๑๕.   ข.

๑๖.   .                  ๑๗.  ค.                  ๑๘.   ง.                        ๑๙.  ก.                     ๒๐.   ง.๒๑.        .         ๒๒.     ง.         ๒๓.            ก.      ๒๔.            ง.      ๒๕.                 ข.๒๖.                   .      ๒๗.         ข.         ๒๘.     ง.         ๒๙.            ก.      ๓๐.            ค.

๓๑.   .                  ๓๒.   ค.                  ๓๓.   ง.                        ๓๔.   ข.                     ๓๕.   ค.

๓๖.   .                  ๓๗.  ข.                  ๓๘.   ง.                        ๓๙.  ก.                     ๔๐.   ข.

๔๑.   .                  ๔๒.  ข.                  ๔๓.   ข.                        ๔๔.  ข.                     ๔๕.  ง.

๔๖.  .                  ๔๗.  ง.                  ๔๘.  ข.                        ๔๙.  ค.                     ๕๐.   ข.

๕๑.   .                  ๕๒.  ค.                  ๕๓.   ข.                        ๕๔.  ค.                     ๕๕.  ข.

๕๖.  .                  ๕๗.  ข.                  ๕๘.  ค.                        ๕๙.  ก.                     ๖๐.   ง.

๖๑.   .                  ๖๒.  ค.                  ๖๓.   ข.                        ๖๔.  ง.                     ๖๕.  ง.

๖๖.  .                  ๖๗.  ง.                  ๖๘.  ข.                        ๖๙.  ง.                     ๗๐.  ค.

 

---
 

 

 

 

 


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ