วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบกลางภาควิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม


ข้อสอบกลางภาควิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 226446

 

วันสอบ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 7.00-10.00น.

 

ชื่อ ..............................................................รหัสประจำตัว.............................

 

คำสั่ง   ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ ให้นิสิตเลือกทำเพียง 3 ข้อ

อนุญาติให้มีการใช้เครื่องคำนวณอย่างง่ายในการสอบ

 

1. จงอธิบายและแสดงความคิดเห็นในข้อ 1.1 และข้อ 1.2

1.1 ทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่มองโลกในแง่ร้าย(The pessimist) และ 2. กลุ่มที่มองโลกในแง่ดี(The optimist) ให้ท่านอธิบายแนวคิดและการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มในประเด็นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่อระบบเศรษฐกิจ และท่านเห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่มใด เพราะอะไร (10 คะแนน)

PPC

 

สินค้าเอกชน

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 
1.2  เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือก(Choices) เมื่อประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระยะสั้น (The short run) จะต้องเลือกระหว่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสินค้าเอกชน แสดงโดยเส้นเป็นไปได้ในการผลิต (Productivity Possibility Curves:PPC) ดังรูป ท่านคิดว่าการวิเคราะห์ประเด็นเดียวกันนี้ในระยะยาว(The long run) จะเหมือนกับการวิเคราะห์ระยะสั้นหรือไม่ เพราะอะไร และหากในอนาคตสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงท่านคิดว่าเส้น PPC จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร (10 คะแนน )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การแก้ปัญหาการผลิตที่เกิดผลกระทบภายนอก (Externalities) ต่อสิ่งแวดล้อมที่ภาครัฐเข้ามาเก็บภาษีและออกกฏหมายควบคุมโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท่านคิดว่าเพราะอะไร ท่านในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสามารถแสดงบทบาทอย่างไรได้บ้างเพื่อให้ผู้ผลิตปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต และท่านมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐอย่างไรเพื่อลดต้นทุนในการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจและเมื่อเกิดการแสดงออกแล้วจะทำให้ผู้ผลิตมีการปรับพฤติกรรม (20 คะแนน)

(ข้อแนะนำ ท่านสามารถใช้ทฤษฎีเรื่องถอนตัว (Exit) และการโวยวาย (Voice) มาช่วยในการตอบข้อนี้)

 

3. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมีค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) ผู้ที่ได้ครอบครองจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไร และในสังคมมีคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมเข้าหาผู้มีอำนาจเพื่อเอาประโยชน์จากค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking Behavior) เช่น การวิ่งเต้นเพื่อให้ได้รับสัมปทานป่าไม้ เป็นต้น ท่านคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะใดบ้างเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่นำค่าเช่านั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม (20 คะแนน)

 

4. อาคารชุดแห่งหนึ่งมีผู้เช่า 2 คน คือ นายเอนกมีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงต้องเปิดเครื่องเสียงดังๆ เพื่อใช้ในการทำดนตรี ในขณะที่อีกคนคือ นายอนันต์เรียนปริญญาเอกอยู่ต้องการความเงียบในห้องพักเพื่ออ่านหนังสือ กำหนดให้ผู้อื่นไม่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของทั้งสองคน ท่านคิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวสามารถนำทฤษฎีของโคส (Coase Theorem) มาอธิบายได้หรือไม่ ถ้าได้ สาระสำคัญของทฤษฎีนี้คืออะไร และให้ท่านนำมาอธิบาย สมมติว่าสถานการณ์เป็นไปตามข้อสมมติของทฤษฎี คือไม่มีต้นทุนการเจรจา (No Transaction cost) อำนาจต่อรองเท่ากัน และไม่มีผลด้านรายได้ (No income effect) (20 คะแนน)

 

5.รัฐบาลมีโครงการปรับปรุงระบบนิเวศชายฝั่งแห่งหนึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี อัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 4 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน (Benefit-Cost Analysis) กรณีที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) แบ่งได้เป็น 3 ค่า คือ ดี กลาง เลว ความน่าจะเป็นของแต่ละค่าเท่ากันเท่ากับ 1/3 ท่านได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์โครงการนี้ (Sensitivity Analysis) โดยมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และต้นทุนแสดงในตารางข้างล่าง หน่วยเป็นพันบาท

 

ค่าปัจจุบัน

ดี

กลาง

เลว

รายได้ของโรงแรม(B1)

    5,500

    3,800

    3,300

รายได้ของผู้ค้าริมหาด (B2)

    9,000

    7,000

    1,500

ต้นทุนการดำเนินการ(C1)

    2,900

    4,000

    5,500

ค่าจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ(C2) 

    1,700

    1,800

    1,900

           

5.1 ให้ท่านคำนวณอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน(b/c Ratio) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทีละตัวแปร(Variable by variable Analysis) และสรุปช่วงความแปรผันของค่าที่คำนวณได้ (8 คะแนน)

(ข้อแนะนำ ข้อนี้ท่านต้องคำนวณb/c ratio ทั้งสิ้น 9 ค่า)

5.2 ให้ท่านคำนวณอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน(b/c Ratio) โดยใช้วิธีวิเคราะห์สถานการณ์(Scenario analysis) และสรุปช่วงความแปรผันของค่าที่คำนวณได้ และให้ท่านเปรียบเทียบช่วงการแปรผันข้อ 5.1 กับ ข้อ 5.2 ว่าช่วงการแปรผันโดยวิธีใดสูงกว่ากัน เพราะอะไร (8 คะแนน)

(ข้อแนะนำ ข้อนี้ท่านต้องคำนวณb/c ratio ทั้งสิ้น 3 ค่า)

            5.3 จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยวิธีทั้งสอง ท่านคิดว่าโครงการนี้ควรดำเนินการหรือไม่ เพราะอะไร (4 คะแนน)

 

6. เจ้าของบ้านโบราณกว่า 700 ปีที่สร้างโดยใช้ศิลปะทางล้านนาซึ่งปัจจุบันไม่มีการก่อสร้างบ้านในลักษณะนี้แล้ว ได้เสียชีวิตลงทายาทต้องการจะรื้อบ้านหลังนี้และขายที่ดินให้กับเอกชน แต่ชุมชนนั้นได้ทำจดหมายร้องเรียนไปยังกรมศิลปากรให้เข้ามาดูแลรักษาบ้านหลังนี้ไว้เป็นโบราณสถาน สมมติว่าท่านได้รับมอบหมายให้ศึกษาเฉพาะมูลค่าจากการไม่ใช้ (Non-use value) ของบ้านหลังนี้ โดยใช้วิธี Contingent Valuation Method (CVM) ท่านคิดว่าหลักการของ CVM คืออะไรและทำไมถึงสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์นี้ กลุ่มตัวอย่างที่ท่านควรจะสอบถามคือกลุ่มใด และอธิบายถึงขั้นตอนที่ท่านคิดว่าจำเป็นสำหรับวัดความเต็มใจจ่าย (Total Wiliness to Pay)

(ข้อแนะนำ ท่านอาจจะยกตัวอย่างคำถามที่ท่านเห็นว่าสำคัญสำหรับการศึกษาครั้งนี้)

 

***************************************************************

--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ